Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy

POŽADAVKY
Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie. Více informací získáte na stránkách Českého metrologického institutu https://www.cmi.cz/ a UNMZ https://www.unmz.cz/.

Požadavky vyplývající ze zákona 505/1990 Sb.

- Text zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění

§ 5
Návaznost měřidel

(1) Návazností měřidel se pro účely tohoto zákona rozumí zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.

(2) Státní etalony mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě. Schvaluje je Úřad, který též stanoví způsob jejich tvorby, uchovávání a používání. Za tvorbu, rozvoj a udržování státních etalonů odpovídá stát, který tuto činnost zajišťuje podle tohoto zákona. Státní etalony uchovává Český metrologický institut nebo oprávněné subjekty pověřené Úřadem k této činnosti. Český metrologický institut koordinuje budování a rozvoj státních etalonů a jejich uchovávání. Státní etalony se navazují především na mezinárodní etalony uchovávané podle mezinárodních smluv nebo na státní etalony jiných států s odpovídající metrologickou úrovní.

(3) Pro další etalony nejvyšší metrologické kvality ve státě v oborech měření, kde není schválen státní etalon, platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

(4) K ochraně státních etalonů může být zřízeno v okolí jejich uchovávání ochranné pásmo podle zvláštních předpisů1).

(5) Hlavní etalony tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci. Kalibraci hlavních etalonů provádí na žádost uživatele Český metrologický institut nebo akreditované kalibrační laboratoře a zahraniční subjekty, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň. Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu. Je-li Český metrologický institut požádán o kalibraci hlavního etalonu v oborech měření, ve kterých jsou vyhlášena stanovená měřidla, je povinen ji buď provést, anebo může tuto kalibraci zprostředkovat v zahraničí.

(6) Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. Kalibraci pracovních měřidel si mohou jejich uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány v souladu s odstavcem 5.Délková měřidla používaná při obchodním styku
- Podle zákona č. 505/1990 Sb o metrologii, se v závazkových vztazích (např. při prodeji, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody) smí používat pouze tzv. stanovená měřidla. Tyto stanovuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k povinnému ověření vyhláškou č. 345/2002. V oblasti měřidel délky to jsou mj. „délková měřidla na metrové zboží“ (známější jako „cejchované dřevěné metry“).

- Dřevěné metry, Měřicí pásmaHACCAP Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCAP
Přístroje pro měření teploty zmrazených potravin při transportu, skladování či výdeji, musí odpovídat normám ČSN EN 12830, ČSN EN 13485 a ČSN EN 13486.

Záznam měření teploty
Norma ČSN EN 12830 stanovuje technické a funkční vlastnosti přístrojů pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci zmrazených potravin. Tyto přístroje musí splňovat několik základních kritérii jako jsou:
• Rozsah měření minimálně od -25 °C do +15 °C
• Ukládání všech měřených hodnot s datem a časem po dobu nejméně jednoho roku
• Třída krytí dle typu použití
• Požadavky vztahující se k vnějším elektrickým vlivům
• Stanovení hranic chyb a rozlišení
• Interval měření mezi 5 - 60 minutami.
• Podmínky pro použití při skladování a transportu

Požadavky na teploměry
Požadavky na teploměry pro měření teploty při transportu, skladování a distribuci zmrazených potravin jejich zkoušky, provedení a použitelnost jsou popsány v normě ČSN EN 13485. Aby bylo možno teploměrem v této aplikaci měřit teplotu nutně musí splňovat podmínky:
• Potřebný měřící rozsah pro teploměry měřící teplotu vzduchu: od -30 °C do + 15 °C
• Potřebný měřící rozsah pro teploměry měřící vnitřní teplotu: od -20 °C do + 30 °C
• Třída krytí dle typu použití (např. IP65 pro teploměry měřící vnitřní teplotu)
• Stanovení hranic chyb a rozlišení (např. u teploměru měřící vnitřní teplotu:
maximální hranice chyb ± 0,5 °C, rozlišení <_ 0,1 °C
• Podmínky pro použití při skladování, transportu a distribuci

Kontrolní předpisy pro periodické ověřování
Kontrolní předpisy pro stanovení postupů při ověřování přístrojů pro záznam teploty a teploměrů pro měření teploty zmrazených potravin, které jsou určeny k vybavení prostředků pro přepravu, skladování a distribuci jsou a vyhovují normám ČSN EN 12830 a ČSN EN 13485 popisuje norma ČSN EN 13486.
• Zkušební postup sestává z přímého porovnání měřícího přístroje s běžným spotřebním teploměrem
• Okolní podmínky nesmí mít žádný rušící vliv na měření a měřící přístroj (např. stínění sten, kabel vysokého napětí atd.)
• Maximální kalibrační nejistota pro běžný spotřební teploměr činí ± 0,1 °C (třída 0,5)
• Přesný popis průběhu a způsobu zkoušky

Měřidla teploty